Salgs- og leveringsbetingelser

p.Lindberg

Salgs- og leveringbetingelser

Medmindre andet fremgår af udtrykkelig skriftlig aftale, gælder udelukkende de nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle aftaler med og leverancer fra P. Lindberg Industri A/S, uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køberen afgivne ordre eller accept.

1. Tilbud, ordre og accept
Købers ordrer og bestillinger af enhver art er kun bindende for P. Lindberg Industri A/S, når køberen har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra P. Lindberg Industri A/S. Tilbud fra P. Lindberg Industri A/S, som ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er P. Lindberg Industri A/S i hænde inden to uger fra tilbuddets afgivelse. Ændringer i eller tillæg til en oprindelig aftale er ikke bindende for P. Lindberg Industri A/S uden skriftlig bekræftelse fra P. Lindberg Industri A/S.

2. P. Lindberg Industri A/S’ ydelse
P. Lindberg Industri A/S’ ydelse omfatter alene det, der fremgår af P. Lindberg Industri A/S’ tilbud/ordrebekræftelse, og på nedennævnte vilkår forpligter P. Lindberg Industri A/S sig til at levere et produkt af sædvanlig god kvalitet, for så vidt angår materiale og forarbejdning. Oplysninger indeholdt i kataloger, prislister og anden produktinformation fra P. Lindberg Industri A/S er alene bindende for P. Lindberg Industri A/S, i det omfang aftalen med køber udtrykkeligt henviser til sådanne oplysninger. P. Lindberg Industri A/S forbeholder sig i øvrigt ret til uden varsel at foretage ændringer af oplysninger indeholdt i det nævnte materiale. Alle tegninger og teknisk dokumentation, som overlades af P. Lindberg Industri A/S til køber, forbliver P. Lindberg Industri A/S’ ejendom. Materialet må således kun benyttes i forbindelse med brugen og vedligeholdelsen af de af P. Lindberg Industri A/S leverede produkter og må ikke af køber kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde overlades til uvedkommende tredjemand.

3. Levering
Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, sker levering ab P. Lindberg Industri A/S’ lager (Incoterms 2012 EXW (“Ex Works”)), således at køber bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varerne efter udlevering fra lageret.

4. Priser
Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder prisen ab lager, ekskl. transport, emballage, moms og andreafgifter.

5. Betalingsbetingelser
Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, skal betaling ske i henhold til de på fakturaen påtrykte betalingsbetingelser og i mangel af anden aftale netto kontant. Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes morarente med 1,5 % per måned samt et gebyr på kr. 100,- for hver fremsendte rykker. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af P. Lindberg Industri A/S og har herunder ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af sådanne modkrav. Ved ordrer under kr. 1.000, forbeholder P. Lindberg Industri A/S sig ret til at beregne et ekspeditionsgebyr på kr. 250,-. Fakturaer fremsendes generelt elektronisk, og såfremt kunden ønsker tilsendt fakturaer tils
endt i papirform, forbeholder P. Lindberg Industri A/S sig ret til at opkræve et faktureringsgebyr på kr. 25,-.

6. Forsinkelse
Med mindre andet er skriftligt angivet i P. Lindberg Industri A/S’ tilbud, ordrebekræftelse eller parternes aftale, er det af P. Lindberg Industri A/S angivne leveringstidspunkt anslået efter P. Lindberg Industri A/S’ bedste skøn. Såfremt det angivne leveringstidspunkt overskrides, kan køber ved skriftlig meddelelse til P. Lindberg Industri A/S kræve levering og fastsætte en rimelig frist, som ikke kan være kortere end 3 uger.
Leverer P. Lindberg Industri A/S ikke inden for denne forlængede frist, og skyldes dette ikke forhold, som køber bærer ansvaret for, kan køber ved skriftlig meddelelse til P. Lindberg Industri A/S annullere aftalen for så vidt angår den del af den pågældende leverance, som ikke måtte være leveret. Herudover kan køber ikke rejse krav mod P. Lindberg Industri A/S som følge af forsinkelse.

7. Fordringshavermora
Undlader køber, efter at leveringstiden er indtrådt, at afhente det købte, er P. Lindberg Industri A/S, efter skriftligt forud at have afgivet opfordring til påny at aftage ydelsen, berettiget til at foretage salg til tredjemand og anvende det indkommende beløb til afskrivning på P. Lindberg Industri A/S’ tilgodehavende hos køber.

8. Mangler
P. Lindberg Industri A/S forpligter sig til at afhjælpe eventuelle dokumenterede mangler ved den af P. Lindberg Industri A/S leverede ydelse, som skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling, eller at foretage omlevering, såfremt køber rettidigt og behørigt har reklameret herover under iagttagelse af de i pkt. 10 nedenfor fastsatte bestemmelser, og inden udløbet af en frist på 12 måneder fra datoen fra P. Lindberg Industri A/S’ levering til køber. P. Lindberg Industri A/S er berettiget til at vælge mellem afhjælpning og omlevering. Køber er forpligtet til at give P. Lindberg Industri A/S adgang til afhjælpning på et aftalt tidspunkt, hvor det købte skal stilles til rådighed for P. Lindberg Industri A/S. P. Lindberg Industri A/S’ mangelansvar bortfalder, såfremt der uden P. Lindberg Industri A/S’ skriftlige godkendelse foretages reparationer af det købte, eller det leverede på an den måde behandles ukorrekt, og afhjælpningen er sat i gang uden forudgående skriftlig aftale med P. Lindberg Industri A/S.

9. Ansvarsfraskrivelse
P. Lindberg Industri A/S kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser og mangler udover det i pkt. 6 og pkt. 8 anførte. Såfremt P. Lindberg Industri A/S måtte blive pålagt erstatningsansvar som følge af den brug, som køber måtte gøre af den leverede ydelse, herunder ved videresalg, som går ud over P. Lindberg Industri A/S’ ansvar i medfør af denne bestemmelse, er køber forpligtet til at friholde P. Lindberg Industri A/S for dette ansvar, og køber er endvidere forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler kravet mod P. Lindberg Industri A/S. P. Lindberg Industri A/S kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab eller konsekvenstab, herunder omkostninger til at konstatere eller lokalisere mangelfulde produkter eller skader.

10. Reklamation og undersøgelsespligt
Det påhviler køber senest ved levering af P. Lindberg Industri A/S’ ydelse at foretage en grundig undersøgelse af, om ydelsen er i overensstemmelse med købsaftalen. Køber er forpligtet til straks at reklamere over mangler, der konstateres ved denne undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved en sådan undersøgelse. Såfremt den leverede ydelse lider af skjulte mangler, er køber forpligtet til at reklamere herover, straks efter at manglen konstateres eller burde konstateres. I modsat fald er køber afskåret fra at gøre manglen gældende. Al reklamation skal ske skriftligt, og køber skal oplyse fakturanummer og dato for levering samt oplyse type og eventuelt serienummer på det mangelfulde produkt. Reklamationen skal desuden indeholde en redegørelse for manglens omfang og beskaffenhed. P. Lindberg Industri A/S har ret til at kontrollere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelse af mangelfulde dele, før denne tager stilling til reklamationen, herunder om manglen er omfattet af P. Lindberg Industri A/S’ afhjælpnings- eller omleveringspligt. Undlader køber at opfylde de i nærværende bestemmelse fastsatte regler, afskæres denne for enhver misligholdelsesbeføjelse i anledning af P. Lindberg Industri A/S’ misligholdelse.

11. Returnering af varer
Varer modtages kun retur efter særskilt aftale med P. Lindberg Industri A/S, og da kun mod et returneringsgebyr svarende til minimum 20 % af varens fakturapris.

12. Force majeure
P. Lindberg Industri A/S er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af varer og ydelser, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist ligger uden for P. Lindberg Industri A/S’ rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, terrorisme, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejke, lock out, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel påarbejdskraft, brændsel, drivkraft, vareknaphed, sygdom, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige købers beføjels er suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde.
Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod P. Lindberg Industri A/S.

13. Ejendomsforbehold
P. Lindberg Industri A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af renter, rykkergebyrer og eventuelle øvrige omkostninger er betalt. Køber er uberettiget til at foretage dispositioner, som forringer sælgers ejendomsforbehold.

14. Værneting og lovvalg
Enhver tvist mellem parterne afgøres efter dansk ret ved P. Lindberg Industri A/S’ værneting. P. Lindberg Industri A/S skal dog være berettiget til at kræve, at en tvist afgøres ved voldgift i henhold til reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut.

December 2012